Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nhãn Hiệu

Sở Hữu Trí Tuệ - Nhãn Hiệu

Các thành viên của Bộ phận cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu, nhãn dịch vụ. Ngoài việc thường xuyên soạn thảo và theo dõi Đơn xin đăng ký nhãn hiệu và nhãn dịch vụ (bao gồm cả những nhãn hiệu được nộp theo Hệ thống Thỏa ước Madrid), các luật sư trong Bộ phận này cũng thương phối hợp với mạng lưới các công ty luật nước ngoài trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ ở nước ngoài. Các thành viên của Bộ phận cũng tư vấn cho khách hàng về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu, về việc sử dụng và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa và nhãn và về việc nghiên cứu và điều chỉnh danh mục các nhãn hiệu.