Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Quy Tắc Đạo Đức & Ứng Xử

quy-tac-dao-duc-ung-xu-p-p

Tại Phuoc & Partners, chúng tôi tự hào về việc luôn duy trì các tiêu chuẩn hành vi và chuyên nghiệp ở mức độ cao nhất. Để đảm bảo một cách rõ ràng về hành vi mà chúng tôi mong đợi từ các luật sư thành viên, chuyên gia pháp lý và nhân viên hỗ trợ, chúng tôi đã soạn thảo Bộ quy tắc về Đạo đức và Hành vi này. Bộ quy tắc này đặt ra các tiêu chuẩn hành vi mà chúng tôi mong đợi từ tất cả mọi người đang làm việc cho Phuoc & Partners, giúp chúng tôi đưa ra các quyết định đúng đắn khi thực hiện công việc cho khách hàng.

Bằng việc tuân thủ Bộ quy tắc này, các chính sách và thủ tục của chúng tôi, và các luật và quy định có liên quan của Việt Nam, chúng tôi có thể duy trì tính chính trực và các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả các hoạt động có liên quan đến Phuoc & Partners. Mặc dù Bộ quy tắc  này không bao quát tất cả các vấn đề pháp lý hoặc đạo đức, nó cung cấp một khung quy tắc để điều hành hoạt động của chúng tôi cũng như bảo vệ lợi ích của khách hàng, luật sư thành viên, nhân viên và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho chúng tôi.

Chúng tôi nhận thức rằng với tư cách là luật sư thành viên, chuyên gia tư vấn và nhân viên hỗ trợ, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ uy tín của nghề nghiệp và duy trì niềm tin mà khách hàng đã đặt vào chúng tôi. Do đó, Bộ quy tắc này được xem như một lời nhắc nhở về những nguyên tắc đạo đức mà chúng tôi phải nên tuân thủ trong các hoạt động hàng ngày của mình. Bằng cách tuân thủ Bộ quy tắc này, chúng tôi đã thể hiện cam kết của mình với sự xuất sắc, chuyên nghiệp và chính trực trong tất cả những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm tại Phuoc & Partners.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tải Bộ quy tắc về Đạo đức và Hành vi tại ĐÂY